Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska i nära samarbete med kunder och medarbetare ständigt utveckla kvaliteten i tjänster och leveranser och med hög grad av tillgänglighet erbjuda rationella logistiklösningar med rätt kvalitet och kundnöjdhet. Vi ska arbeta för att minska användandet av produkter och tjänster som har negativ miljöpåverkan och följa miljölagar och andra relevanta krav som ställs. Vi ska prioritera leverantörer som bedriver miljöförbättringsarbete.

Driftschef
Driftschef

Rebecca Kindblad Vadis

+46 (0) 11-47 42 068
rebecca@almroths.se

Ett aktivt ledningsgruppsarbete skapar förutsättningar för kvalitetsarbetet jämte varje medarbetares ansvar och initiativ till förbättringar. En tydlig riktlinje för detta arbete utgörs av vår värdegrund som uttrycks i fyra värdeord som vägleder oss i vårt sätt att arbeta, kommunicera, dela kunskap och information, likväl som de vägleder oss i vår relation med affärspartners, medarbetare och andra viktiga målgrupper i vår omvärld. Varje grundvärdering visar vilka vi är, vad vi tror på och vart vi är på väg.

Varje åtföljande princip beskriver hur vi ska komma dit:

Kommunikation
”Vi ska sträva efter en ärlig dialog med högt i tak”
 • Prata med varandra snarare än om varandra
 • Ta reda på och lyssna på andras åsikter
 • Framför dina åsikter på ett konstruktivt sätt
 • Rättvisa, öppenhet och respekt
Förtroende
”Att förlita sig på att varje medarbetare säger och handlar för Almroths bästa”
 • Delegera befogenheter till lämplig nivå
 • Behålla ansvaret för delegerat arbete
 • Uppfyll förväntningarna på din roll
 • Respektera överenskommelser
Erkännande
”Att ständigt visa intresse för varje medarbetare och deras prestationer, både      faktiska och potentiella”
 • Fira framgångar
 • Visa äkta intresse för andra människor
 • Ge lämpliga och konstruktiva kommentarer om andras prestationer, både faktiska och potentiella
Utveckling och tillväxt
 ”Att genom reflektion verka för ständiga förbättringar och utveckling för företaget och medarbetarnas bästa”
 • Lär och dela med dig av erfarenheter och misstag
 • Se och förstå helheten
 • Se bortom horisonten och våga anta utmaningar
 • Tänka positivt
 • Använda möjligheterna som ett samarbete ger